Yurt İçi Ve Yurt Dışı Seçim Kütüklerinin Oluşturulması Ve Ilanına Ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’nun 07.03.2011 Tarihli, 158 Sayılı Kararın Eki Örnek: 140/ii Sayılı Genelge’ye Ilişkin Duyurusu

Lahey Büyükelçiliği 11.03.2011

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR

GENELGE

( Örnek: 140 /II )

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MADDE 1- Bu genelge; yurt dışında yaşayan seçmen niteliğini haiz Türk vatandaşlarının 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14/13, 28/8, 33, 34, 35 ve 94/A maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçimleri ile halkoylamasında oy kullanmalarını sağlamak amacıyla, oluşturulan YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ'nün; güncelleştirilmesi, kütükte kayıtlı seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulunun internet sayfasından ilan edilmesi ve süresi, bitimi, kütüğe yazılacak ve yazılamayacak olan seçmenlerin kütük kayıtlarında düzeltme yapılması, yerleşim yerini değiştirenlerin SEÇSİS'e işlenmesi, seçmenlerin kayıtlarının dondurulması ve silinmesi, kimlerin itiraz edebileceği, itirazların karara bağlanması ve kesinleştirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

MADDE 2- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınarak oluşturulan Yurt Dışı Seçmen Kütüğü bilgileri üzerinde; Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığının seçmen niteliğini taşıyan ve askerde bulunan kişilere ilişkin kayıtları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan olay bilgileri (Örnek: vatandaşlığın kaybedilmesi, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişiler gibi) dikkate alınarak Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce merkezi olarak güncelleştirilir.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN İNTERNET SAYFASINDA İLAN EDİLMESİ, SÜRESİ VE SONLANDIRILMASI

MADDE 3- Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki kayıtları, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, güvenli sorgulama yöntemi kullanılarak Kurulun internet sayfasında (www.ysk.gov.tr) 18/3/2011 Cuma günü saat 08.00'de, ilan edilir. Ayrıca; Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yurt dışı temsilciliklerine duyurulur. Vatandaş "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numarasını girerek Kütüğe kayıtlı olup olmadığını kontrol eder.

Yüksek Seçim Kurulunun internet sayfasında ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün; 31/3/2011 Perşembe günü saat 17.00'de ilanı sonlandırılır. İlan sonlandırma tarihi tutanak altına alınır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular konsolosluklarca kabul edilmeyecektir.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNE YAZILACAK OLAN SEÇMENLER

MADDE 4- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait kayıtların, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne dönüştürülmesinden sonra, güncelleştirilmek amacıyla ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılmak için;

a)Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olmasına rağmen, Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde ismi bulunmayan,

b)Yurt içinde Seçmen Kütüğünde kayıtlı olup da yerleşim yerini yurt dışına taşıyan,

Türk vatandaşlarının, adres kayıt sistemine dahil olabilmeleri için en yakın dış temsilciliğe başvurarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için "ADRES BEYAN FORMU" nu doldurup, imzalamaları ve yurt dışı temsilcilikleri tarafından "Konsolosluk.net" sistemine girişleri sağlanmalıdır.

c)Yurtdışında yerleşik olup da, askı süresi içinde herhangi bir nedenle yurt içerisinde bulunanlar,
Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlarını yaptırabilmeleri için Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına
başvurup pasaportlarını da ibraz etmek suretiyle, alacakları adres beyan formunu doldururlar. Yurt Dışı İlçe

Seçim Kurulu Başkanlığının onayı ile bu başvurular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne askı süresi içinde Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlarının yapılması için gönderilir.

d)Askerlikten terhis olanlardan Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kaydı bulunmayan, (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.),

e)Kısıtlılık hali sona eren,

Türk vatandaşları, konsolosluklar vasıtasıyla veya doğrudan doğruya Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurabilirler.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNE YAZILAMAYACAK OLANLAR

MADDE 5 -

a)Kesinleşmiş mahkeme kararına göre kısıtlı olan seçmenler,

b)Silâh altında bulunan erler ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (izinli olsalar bile),

c)Türk vatandaşlığını kaybedenler,

kütüğe yazılamazlar.

YURT DIŞI SEÇMEN KAYITLARINDA DÜZELTME VEYA YERLEŞİM YERİNİ DEĞİŞTİRENLERİN YAZIMI

MADDE 6- Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olan Türk vatandaşları, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri değişiklikleri için en yakın dış temsilciliğe başvurarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için "ADRES BEYAN FORMU" nu doldurup, imzalamaları ve yurt dışı temsilcilikleri tarafından "Konsolosluk.net" sistemine girişleri sağlanmalıdır.

Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ (AKS) DEĞİŞİKLİKLERİN SEÇSİS'E İŞLENMESİ

MADDE 7- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilandan indirilmesinden sonra, ilan süresi içinde yurt dışı temsilciliklerince yapılan değişiklik/düzeltme işlemleri Mernis AKS'den, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafından SEÇSİS veri tabanına 08/04/2011 Cuma günü saat 17.00'ye kadar elektronik ortamda işlenir.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNDEKİ KAYITLARIN SİLİNMESİ VE DONDURULMASI

MADDE 8-

a)Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde bulunan seçmenlerin kayıtları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan nüfus olay bilgisine (vatandaşlığın kaybedilmesi gibi) göre, seçmen kütüklerinin kesinleştirilme tarihi olan 08/04/2011 Cuma günü Saat: 17:00'de Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinir.

b)Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanların kayıtları silinir.

c)Oy verme günü itibariyle seçmen niteliğini taşıyan ve askerde bulunan kişilere ilişkin bilgiler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığından topluca alınarak Yurtdışı Seçmen Kütüğünde dondurulur.

d)Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kayıtları olmakla beraber;

1)Silâh altında bulunan erler, erbaşlar ve askeri öğrencilerin (izinli olsalar bile),

2)Kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlerin,

kayıtları en geç 08/04/2011 Cuma günü saat: 17:00'ye kadar SEÇSİS yazılımında ilgili SEC_003_1 ekranı kullanılarak Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının kararı ile seçmenin yukarıda belirtilen durumuna uygun seçenekle dondurulur.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KİMLERİN, NASIL İTİRAZ EDEBİLECEKLERİ

MADDE 9- Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne; seçmenler ve siyasi partilerin genel merkezlerince görevlendirilen kişiler ilan süresi içinde itiraz edebilirler.

Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bildirirler.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne;

a)Siyasi partilerin Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına
isimlerini bildirdikleri yetkilileri;

1)Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı tüm seçmenlerle,

2)Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar (Örnek: kısıtlı olan, vatandaşlıktan çıkarılan, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazımı gibi) ile ilgili olarak,

b)Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise, ancak kendileriyle,

ilgili itirazda bulunabilirler.

Yazılı itirazlar ile bu işler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir şekilde resim ve harç alınmaz.

İtirazlar, Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan veya konsolosluklar aracılığıyla yazılı olarak süresinde yapılır. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenler ile süresinde yapılmayan itirazlar incelenmez. Bu nedenle inceleme yapılamadığı tutanağa yazılır.

Kimliğin ispatında: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, avukatlık kimlik kartı, sürücü belgesi gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmi nitelikteki belgelerden birine itibar edilir. Seçmenin bulunduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli değildir.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne siyasi parti adına yapılan itirazlarda ise, itiraz eden kişinin yetkili olduğuna ilişkin belge aranır.

Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan koşullar gözetilir ve deliller itiraz dilekçesine eklenir.

İtiraz dilekçesinin alındığına ve hangi tarihte itirazın yapıldığına dair itiraz edene bir alındı belgesi verilir. İtiraz dilekçesi, Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanına, bulunmaması halinde ise, alındı belgesi karşılığında Nöbetçi Cumhuriyet savcısına da verilebilir. Cumhuriyet savcısı itirazın kayıt işlemini yaparak hemen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderir. İlan listelerinde maddi hatanın varlığı saptandığında, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından verilecek karar, belgeleri ile birlikte gereği için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

İTİRAZLARIN KARARA BAĞLANMASI VE YURT DIŞI SEÇMEN

KÜTÜĞÜNÜN KESİNLEŞTİRİLMESİ

MADDE 10- Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne karşı yapılan itirazlar, bu Genelgenin 9. maddesi çerçevesinde, Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanının gerekli inceleme ve değerlendirmesi sonucunda 03/04/2011 Pazar günü saat: 17.00'ye kadar kesin olarak karara bağlanır ve bu kararlara uygun gerekli kayıt ve düzeltme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılarak 08/04/2011 Cuma günü Yurt Dışı Seçmen Kütüğü kesinleştirilir.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılması için ilan süresi içinde başvurduğu ve kütüğe kaydedilmesine karar verildiği halde kesinleşen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde ismi yer almayan seçmenlerin, Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün kesinleşmesine bakılmaksızın kütüğe ilave edilmelerine Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından karar verilir ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce kütüğe ilave edilir. Ayrıca gereği için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

MADDE 11- Bu Genelge Yüksek Seçim Kurulunun 7/3/2011 gün ve 2011/158 sayılı kararı ile Örnek:140/II olarak kabul edilmiştir.

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00 / 14:00 - 15:00

Kimlik Teslim, Pasaport Teslim ve Tebligat işlemleri hariç bütün işlemler için www.konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması gerekmektedir. Bilgi taleplerinizi lütfen Başkonsolosluğumuzun e-posta adresine iletiniz. E-posta mesajlara, resmi tatil günleri hariç, 24 saat içerisinde yazılı veya sözlü yanıt verilmektedir.
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
27.4.2020 27.4.2020 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
5.5.2020 5.5.2020 Kurtuluş Günü (1945)
21.5.2020 21.5.2020 Dini Bayram
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
1.6.2020 1.6.2020 Dini Bayram
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2020 25.12.2020 Noel